โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ม.2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043009769
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนเพลงประจำโรงเรียน
 
ประชารัฐพัฒนาการ  เป็นแหล่งสถานการศึกษา
มุ่งดำรงเสริมส่งให้มีวิชา  สร้างสรรค์พัฒนาการการศึกษาเยาวชน
เกียรติศักดิ์ศรีขาวเขียวตระการ สมัครสมานรู้รักสามัคคี
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี คติธรรมนี้ยึดมั่นเรา ป.ช.พ.
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  สร้างจตลึกล้ำ สัมพันธ์ชุมชนยิ่งใหญ่
ดุจสีขาวบริสุทธิ์ ยุติธรรมนำใจ  มะค่าไม้ใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า
เขียวสดสีเหมือนชีวีงอกงาม  เลื่องชื่อลือนามทุกสถานถิ่นที่
ประเทศชาติ ศาสน กษัตริย์ เป็นชาติพลี  ด้วยศักดิ์ศรีประชารัฐพัฒนาการ