ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนชนบทศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40180  โทรศัพท์  0-4324-5365
        เปิดทำการและให้บริการครั้งแรก  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2537  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  41  คน  โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวที่ได้รับการอุปถัมภ์
จากนายชูเกียรติ  ตั้งชัยตระกูล  นายทรงเกียรติ  ศิริปิยะวัฒน์ และคณะพร้อมด้วยราษฎรหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2    บ้านห้วยไร่  ตำบลโนนพะยอม  โดยได้รับการประสานงานจากนายเลียง  กองแสง และนายธวัชชัย  เตโช         และในวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.  2537  สภาคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น        ได้มีมติให้ดำเนินการเปิดเป็นสาขาโรงเรียนของโรงเรียนชนบทศึกษา
        นายอุดม  หินเธาว์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา พร้อมด้วยราษฎรบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 และ 2ได้มีมติตั้งชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ” และแต่งตั้งให้ นายถนอม  บุญมา  อาจารย์ 2 ระดับ 7  โรงเรียนชนบทศึกษามาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาโรงเรียน
        วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2540   กรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ”  โดยมี นายอุดม  หินเธาว์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  และต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายถนอม  บุญมา  อาจารย์ 2  ระดับ 7  โรงเรียนชนบทศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
        เมื่อปีงบประมาณ  2545  โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล (หลังคาทรงไทย) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  7  รายการ งบประมาณ   16,100,000  บาท
        วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546  โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการได้โอนจากกรมสามัญศึกษาไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 
        วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2553  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศแยกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ปัจจุบันโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 
        วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2555   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายนิคม  จำปานิล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ  จนถึง  18  มกราคม  พ.ศ. 2557 และมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยจัดแผนการจัดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกศึกษาตอนปลาย   เป็น 1-1-1 /1-1-1  ห้อง  ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  139  คน