เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนเพลงประจำโรงเรียน
 
ประชารัฐพัฒนาการ  เป็นแหล่งสถานการศึกษา
มุ่งดำรงเสริมส่งให้มีวิชา  สร้างสรรค์พัฒนาการการศึกษาเยาวชน
เกียรติศักดิ์ศรีขาวเขียวตระการ สมัครสมานรู้รักสามัคคี
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี คติธรรมนี้ยึดมั่นเรา ป.ช.พ.
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  สร้างจตลึกล้ำ สัมพันธ์ชุมชนยิ่งใหญ่
ดุจสีขาวบริสุทธิ์ ยุติธรรมนำใจ  มะค่าไม้ใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า
เขียวสดสีเหมือนชีวีงอกงาม  เลื่องชื่อลือนามทุกสถานถิ่นที่
ประเทศชาติ ศาสน กษัตริย์ เป็นชาติพลี  ด้วยศักดิ์ศรีประชารัฐพัฒนาการ