คณะผู้บริหาร

นายวัชระ คงแสนคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา