โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ม.2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043009769
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ คงแสนคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ เหลาจำปา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร ใยปางแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานบุคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจริยา ใยปางแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัฒน์ พลมณี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :