โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ม.2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043009769
คณะผู้บริหาร

นายวัชระ คงแสนคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา