กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมจิตร ใยปางแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจริยา ใยปางแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1