กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเยาวมาลย์ ภาวโคตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชนีย์ โกฎกลางดอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายวิฑูล รัดที
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายภาณุวัฒน์ พลมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอุบล ดีสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายกฤษฎากร พูลสง่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นายสรวิชญ์ คงแสนคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1