กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวัลลภ เหลาจำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ