โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ม.2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043009769
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวัลลภ เหลาจำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ