กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศัตวรรษ บุญรักษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยพันธ์ จันทร์หอม
โค้ชนักกีฬา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายสุนทร ลาวัลย์
โค้ชนักกีฬา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2