กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจตุพร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุณยานุช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2