โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ม.2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043009769
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจตุพร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุณยานุช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2