โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ม.2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043009769
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชราภรณ์ จันทรโคตร
ครูผู้ช่วย