โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ม.2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043009769
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่